انگلیسی
يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر ابوالفضل اسعدی دیزجی                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : as_dizaji@yahoo.com

 

تحقیق و پژوهش

سوابق پژوهشی:

1-     کسب مقام پژوهشگر نمونه در سال های 87، 88 و 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2-     کسب مقام پژوهشگر نمونه در سال87 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفيان

 

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمي بين المللي (ISI)

 

 

1- Moeini- Alishah. H, Heidari R- Hassani. A- Asadi Dizaji .A. 2006.  Effect of Water Stress on Some Morphological and Biochemical Characteristics of Purple Basil (Ocimum Basilicum).6(4):763-767

 

2- Asadi Dizaji. A- Moeini Alishah.H – Araghi M. 2007. The Effect of Different Carbohydrate on Laying Queen and Honey bee Colonies. 7(4):706-708

 

 

3- Mirza-Aghazadeh.A., Mirzaei-Aghsaghali.A. , Maheri-Sis.N., Asadi-Dizaji.A and Shaddel.A.A. 2007. Estimation of Microbial Protein Synthesis and Urinary Excretion of Purine Derivatives in Sheep Offered Alfalf. Journal of Animal and Veterinary Advances. 6(9): 1140-1145

 

4- Asadi- Dizaji.A., Moeini- Alishah.H. , Shaddel.A.A and Maheri-Sis.N. 2008.  Effects of Comb Wax Age on the Brood and Honey Product Performance in Honey Bee. Asian journal of Animal and Veterinary Advances. 3(1):51-53

 

 

5-Asadi Dizaji.A., Moeini-Alishah.H and Maheri-Sis.N. 2008. The effects of sex allele homozygote phenomenon on the performance and Honey bee production .Research Journal of biological sciences.3 (4):405-407

 

6- Asadi-Dizaji.A., Moeini Alishah.H., Maheri-Sis.N, Valizadeh and Shaddel.A.A. 2008. Response to honey bee stings. Research Journal of biological sciences 3(4):435-437,2008 

 

7- Asadi-Dizaji.A.,Valizadeh.E., Moeini- Alishah.H. ,Shaddel.A.A and Maheri-Sis.N.2008.Chemical Composition Analysis and Antimicrobial Activity of Iranian Propolis. Research  Journal of  Biological Sciences (Inpress)

 

8- Abbas Maleki, Farzad Babaei, Hamed Cheharsooghi, Jafar Ahmadi, Abolfazl Asadi Dizaji. 2008. Tee study of seed yild stability and drought tolerance indices of bread wheat genotypes under irrigated and  non- irrigated conditions. 3(8): 841,844.

 

9- S.J. Hosseini, A. Asadi Dizaji, R. Srodeyan and S. Pournazmi Sis.2008. Privatization barriers in Iran. Journalof Economic Theory. 2(4):131-133.

 

10- Abdol- Ahad Shaddel, Naser Maheri sis, Abolfazl Aghajanzadeh, Abolfazl Asadi Dizaji, H-cheragi and M-Mousavi.2008. Usind medicinal plants for controlling varroa mite in Honey Bee colonies. 7(3): 328-330.

 

11- Abolfazl. Aslanian1, K. Noori1, Abolfazl. Asadi Dizaji-, Habib. Aghdam Shahryar2, Shahnaz. Rouhnavaz and Naser. Maheri Sis. 2011. Evaluate the Effect of Chromium Methionine on Performance and Serum Metabolite in Growing-Finishing Male Broiler.

 

12- Abolfazl. Aslanian1, Abolfazl. Asadi Dizaji- P. Farhoomand, Habib. Aghdam Shahryar, Shahnaz. Rouhnavaz and Naser. Maheri Sis. 2011. Characterization of the nutritive value and protein fractions the cornell net carbohydrate and protein system in white and red grape Pomace.

 

13-Abolfazl. Asadi Dizaji1, Ali. Eshaghi, Abolfazl. Aghajanzadeh Golshani1, Kambiz.Nazeradl, Ali Asghar. Yari1, Soheil. Hoda. 2012.  Evaluation and determination of toxic metals (Lead and Cadmium) in cow milk collected from East Azerbaijan, Iran

 

 

14-Naser Maheri-Sis , Abolfazl Aghajanzadeh-Golshani , Hosein Cheraghi , Yahya Ebrahimnezhad , Jamshid Ghiasi Ghalehkandi and Abolfazl Asaadi-Dizaji . 2012. Dry Matter Degradation Kinetics and Metabolizable Energy of Chickpea (Cicer arietinum) Straw in Ruminants.

 

 15- A. Aghajanzadeh-Golshani, N. Maheri-Sis, A. Baradaran-Hasanzadeh, A. Asadi-Dizaji, A. Mirzaei-Aghsaghali  and J. Dolgari-Sharaf. 2012.  Determining nutrients degradation kinetics of chickpea (Cicer arietinum) straw using nylon bag technique in sheep. Open Veterinary Journal, 2012, 2: 54-57.

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

1- ابوالفضل اسعدی ديزجی، محمد عراقی و حميده معينی عليشاه. 1385. تاثير کربوهيدرات های مختلف روی رفتار تخم ريزی ملکه و ميزان ذخيره عسل. مجله دانش نوين کشاورزی سال 2، شماره 4.

 

2- عبدالاحد شاددل تيلی، ناصر ماهری سيس، ابوالفضل آقاجانزاده، ابوالفضل اسعدی ديزجی و عليرضا احمد زاده. 1387. بررسی اثر استفاده از گيا هان توتون، اسپند و آويشن کوهی در کنترل کنه واروای زنبور عسل. مجله دانش نوين کشاورزی سال 4، شماره 10.

 

3- ابوالفضل اسعدی ديزجی، کورش صيامی و اورنگ کاوسی. 1387. بررسی هم خونی در کلنی های زنبور عسل شهرستان ميانه. مجله دانش نوين کشاورزی .سال 4، شماره 11.

 

4- ابوالفضل اسعدی ديزجی، ناصر ماهری سيس، احد شاددل و ابوالفضل آقاجانزاده.1388. اثرات سن شان های موم بر عملکرد نسل يا جمعيت در زنبور عسل. مجله دانش نوين کشاورزی. سال 5، شماره 14

 

داور مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ايران

 1-  استفاده از اوره به عنوان جايگزين بخشی از کنجاله سويا در جيره غذايی جوجه های گوشتی. مجله دانش نوين کشاورزی. 1384.

2-  بررسی ميزان آلودگی زنبورستان های ميانه به انگل نوزما، واروا و آکاراپيس.  مجله دانش نوين کشاورزی. .1387

3- بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی خشک در عملکرد مرغ های تخم گذار. مجله دانش نوين کشاورزی. 1387.

 

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي سمينار

1- H. Moeini Alishah, A.Asadi Dizaji, F. Moeini Alishah. Effect of water stress on some morphological characteristics of purple basil.14th National & 2nd International Conference of Biology Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN, 2006.

 

2- A.Asadi Dizaji, N. Maheri sis, H. Moeini Alishah , F. Moeini Alishah. Effect of  comb wax age on the population Honeybee. 14th National & 2nd International Conference of Biology Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN, 2006

 

 

3- F. Moeini Alishah , Ladan Hosseini Gohari, Bibishahin Shamsian, Abolfazl Asadi Dizaji.Cation Exchange Chromatography: A Method For The Separation and Detection of Globin Chain Variants. The 9 th Iranian congress of Biochemistry & 2nd International congress of Biochemistry  and Molecular Biology Shiraz- Iran, Oct.29- Nov, 1,2007.

 

 

4- ابوالفضل اسعدي ديزجي، حميده معيني عليشاه، ناصر ماهري سيس، جليل دلگري شرف. بررسي سرمي بيماري بروسلوز در گاو هاي کشتار شده در شهرستان ميانه. تابستان 1386. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين.

 

5- ابوالفضل اسعدي ديزجي، حميده معيني عليشاه، اورنگ کاووسي، ناصر ماهري سيس.  تاثير پديده هموزيگوتي آلل هاي جنسي در عملکرد و توليد زنبور عسل.  نخستين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي .دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد، 17 اسفند ماه 1385.

 

6- ناصر ماهري سيس، علي ميرزا آقازاده، ابوالفضل آقاجانزاده، عبدالاحد شاددل، ابوالفضل اسعدي ديزجي. تعيين ارزش غذايي نخود در تغذيه نشخوارکنندگان با استفاده از روش توليد گاز آزمايشگاهي. دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) دانشگاه کردستان، 13 اسفند ماه 1386.

 

7- حميده معيني عليشاه، رضا حيدري، عباس حسني، ابوالفضل اسعدي ديزجي. اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات بيوشيميايي ريحان بنفش.  چهارمين کنگره علوم باغباني کشور، آبان ماه 1384.

 

8- ابوالفضل اسعدي ديزجي، محمد عراقي، حميده معيني عليشاه.   تاثير کربو هيدرات هاي مختلف روي رفتار تخم ريزي ملکه در زنبور عسل.22 ارديبهشت 1385 دانشگاه فردوس مشهد کنفرانس بيولوژي.

 

9- ناصر ماهري سيس ، کامبيز ناظر عدل، يحيي ابراهيم نژاد، ابوالفضل اسعدي ديزجي، احد شاددل.  استفاده از چربي پسمانده کشتارگاه هاي طيور در تغذيه بلدرچين هاي ژاپني.سومين کنگره بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در کشاورزي،24-26 ارديبهشت ماه 1387،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

 

10- ابوالفضل اسعدی ديزجی. 1389. شناسايي آلودگي هاي محيط زيست توسط فرآورده هاي زنبور عسل. هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل ايران – موسسه علوم دامي کشور- کرج. 21-22 دي ماه 1389

 

 

 

شرکت و ارائه مقاله در كنفرانس هاي بين المللی خارج از کشور سمينار

1-    XXlll International Congress of Entomology. 6-12 July, 2008. Durban.

2-   شرکت در سومين کنفرانس بين المللی  بيوشيمی در ترکيه.

3-   ارائه مقاله در کنفرانس بين المللی زنبور عسل در استراليا

 

طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته

1- بررسي بيماري بروسلوز بر روي گاوهاي کشتار شده در کشتارگاه صنعتي شهرستان ميانه

 

2-   بررسي ميزان همخوني در زنبورستان هاي شهرستان ميانه

 

3-   بررسي عناصر سنگين در عسل هاي استان آذربايجان شرقي

 

4-   بررسي عناصر سنگين در شير هاي خام استان آذربايجان شرقي

 

5- تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي عسل هاي استان آذربايجان شرقي (در دست اجرا)

 

 

 

طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

 

1-بررسي عناصر سنگين درآب ميوه های توليد شده در ايران (در دست اجرا همکار طرح)

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.